Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36b, telefon 501 131 727, poniedziałek - piątek 7:30-18:30
aktualności na facebook'u
Facebook
Home
bck

§ Podstawy prawne

§ Regulamin

§ Prawa pacjenta

§ Prawa pacjenta przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, a także przepisach odrębnych

§ Obowiązki pacjenta pacjenta

§ Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

 

  Klinika Nowoczesnej Rehabilitacji Krzysztof Adamowicz ul. 1 Sierpnia 36b 02-134 Warszawa w skrócie nazwane ,,Actimedica”, Regon 014898036, NIP 5221647820 - został wpisany do rejestru podmiotów leczniczych zaświadczeniem o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr Z-199063-20180228 o numerze księgi rejestrowej 000000199063 przez Wojewodę Mazowieckiego dnia 2018-02-28 roku i rozpoczął działalność z dniem 2018-03-01 roku. W strukturze Actimedica z dniem 01.03.2018 roku działa Zakład Leczniczy o nazwie Klinika Nowoczesnej Rehabilitacji ul. 1 Sierpnia 36b 02-134 Warszawa w skrócie nazwany ,,Actimedica”, Regon Zakładu Leczniczego 01489803600020. Tel: 501131727 http://www.actimedica.pl

  Podstawy prawne – Podmiot leczniczy, działa na podstawie obwiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej.( Dz. U. Nr 112,poz 654)
  2. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
  3. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220,poz 1447i Nr 239, poz 1593)
  4. Wpisie do ewidencji gospodarczej numer 271054
  5. innych przepisów prawa

  Regulamin

  1. Firma/nazwa podmiotu –  Klinika Nowoczesnej Rehabilitacji Krzysztof Adamowicz. Podmiot może używać nazwy skróconej: „Actimedica”.
  2. Regulamin obowiązuje
   1. Wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w punkcie 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia.
   2. Wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.
  3. Cele i zadania podmiotu leczniczego
   1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielenie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
   2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy:
    1. prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – leczniczej,
    2. przeprowadzanie sesji fizjoterapeutycznych,
    3. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
    4. dobranie leczenia osteopatycznego w zależności od przyczyny dysfunkcji Pacjenta,
    5. dobór odpowiedniej techniki masażu w zależności od jednostki chorobowej,
    6. dobór odpowiedniego zabiegu terapeutycznego do indywidualnych potrzeb pacjenta,
    7. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
    8. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
    9. inne zadania zlecone przez Właściciela /Dyrektora podmiotu leczniczego.
   1. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego – W skład Actimedica wchodzą:
    • 2 gabinety fizjoterapeutyczne/osteopatyczne
    • Sala sportowa do ćwiczeń i treningów medycznych
    • Szatnie, prysznice
    • Pomieszczenie socjalne z kuchnią
    • Magazyn medyczny
    • Pomieszczenie gospodarcze
    • Toaleta
    • Poczekalnia/recepcja
   1. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych – W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:
    • Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii i masażu
    • osteopatia
    • kinezyterapia
    • masaż
    • trening medyczny
   1. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych – Miejsce udzielania świadczeń: Actimedica Klinika Nowoczesnej Rehabilitacji Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36b lok. A-2. Świadczenia fizjoterapeutyczne mogą odbywać się także w miejscu zamieszkania pacjenta.
   1. Organizacja i zadania zakładu leczniczego
    • Actimedica – reprezentuje właściciel / dyrektor.
    • Dyrektor Actimedica jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników.
    • Dyrektor Actimedica odpowiadają za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.
    • Podczas nieobecności dyrektora Actimedica zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
    • Do obowiązków i uprawnień właściciela / dyrektora należy:
     • organizowanie i kierowanie pracą pozostałych pracowników.
     • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pozostałych pracowników.
     • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.
   1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym
   1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii, osteopatii, masażu i treningu medycznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
   2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
   3. Rejestracja pacjentów odbywa się:
   4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
   5. Podmiot leczniczy udziela wyłącznie płatnych świadczeń zdrowotnych.
   6. Świadczenia zdrowotne są realizowane od poniedziałku-piątku 7:30 -18:30 lub inne ustalenia indywidualne.
   7. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Actimedica wykonuje zabiegi fizjoterapii na zlecenie lekarzy specjalistów, specjalistów w dziedzinie fizjoterapii i innych fizjoterapeutów posiadających stosowne uprawnienia wynikające z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów o zmianie niektórych ustaw lub planujących kierujących i wykonujących samodzielnie procedury fizjoterapeutyczne jeżeli mają do tego stosowne uprawnienia.
   8. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
   9. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
   10. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej.
   11. Na prośbę Pacjenta Actimedica wystawia zaświadczenia o uczęszczaniu przez Pacjenta na zabiegi fizjoterapeutyczne.
   12. Pacjent jest zobowiązany do punktualnego zgłaszania się na zabiegi i konsultacje z fizjoterapeutą z którym wcześniej uzgodnił termin i godzinę terapii. W razie braku możliwości zgłoszenia się na zabiegi w wyznaczonym terminie, pacjent ma obowiązek poinformowania o tym problemie najpóźniej jeden dzień przed planowanym terminem /wizyty. Anulowania zabiegów fizjoterapii lub wizyty fizjoterapeutycznej można dokonać osobiście, poprzez e-mail: kontakt@actimedica.pl, telefonicznie na numer recepcji: 501131727. W przypadku kiedy pacjent nie stawi się na umówioną wizytę bez wcześniejszego anulowania terminu wizyty, ponosi 50% kosztu ustalonej wizyty jednego dnia zabiegowego. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach losowych, na prośbę pacjenta, możliwe jest odstąpienie od wynagrodzenia 50% kosztu ustalonej wizyty po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez Kierownika Zakładu Leczniczego.
   13. Actimedica zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty w przypadku znacznego spóźnienia się pacjenta na wcześniej umówioną godzinę, jeżeli spóźnienie to skutkuje naruszeniem terminu wizyty innego pacjenta.
   14. Prowadzący fizjoterapeuta w przypadku pojawienia się wątpliwości natury medycznej związanej z zagrożeniem stanu zdrowia lub życia pacjenta ma prawo wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań, konsultacji lub interwencji lekarzy specjalistów lub innych specjalistów zawodów medycznych i może odmówić wykonywania zabiegów fizjoterapii odpowiednio to uzasadniając.
   15. Na terenie Actimedica obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę.
   16. Na teren Actimedica nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby, które nie przestrzegają regulaminu Actimedica w tym szczególnie osoby zachowujące się agresywnie. Osoby takie mogą zostać usunięte przez Policję lub ochronę Zakładu.
   17. Pracownicy Actimedica zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Pacjenta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, a szczególnie w sytuacji podanej w ust. 15 niniejszego paragrafu.
   18. Za przedmioty cenne pozostawione w szatni i szafkach Actimedica nie ponosi odpowiedzialności. Prosi się Pacjentów, aby rzeczy cenne pozostawiać przy sobie lub w sejfie recepcji Actimedica za potwierdzeniem w recepcji – sekretariacie Actimedica.
   19. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować pisemnie z podpisem wnioskującego na adres Actimedica :

   Actimedica Klinika Nowoczesnej Rehabilitacji Krzysztof Adamowicz

   02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36b

   lub

   poprzez e-mail: kontakt@actimedica.pl

    

   1. Opłaty za świadczenia zdrowotne
    1. Podmiot leczniczy udziela wyłącznie odpłatnych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej.
    2. W Actimedica płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym.
    3. Faktura jest zgodna z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta, rasy.

    

   1. Do głównych zadań organizacyjnych Actimedica należą:
    1. Realizacja zadań podmiotu i celu do którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie,
    2. kompletne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków,
    3. dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego,
    4. udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielonego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.
    5. zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu,
    6. przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta,
    7. wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.
   1. Do podstawowych zadań organizacyjnych :
    1. w gabinecie fizjoterapii należą
     • przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, i zapoznanie się z historia choroby
     • badanie funkcjonalne podmiotowe i przedmiotowe, testy pomiary i badanie funkcjonalne fizjoterapeutyczne w pracowni fizjoterapii
     • określenie kierunku leczenia
     • prowadzenie fizjoterapii indywidualnej
     • dobór odpowiedniej techniki w zależności od jednostki chorobowej
     • dobór odpowiedniego zabiegu do indywidualnych potrzeb pacjenta.
     • monitorowania przebiegu postępowania fizjoterapeutycznego wykonywanego przez uprawnionego Fizjoterapeutę w pracowni fizjoterapii.
    2. na sali sportowej:
     • Przeprowadzenie wywiadu pod kontem treningu medycznego, treningu personalnego
     • Określenie celu treningu
     • Prowadzenie treningu medycznego, treningu personalnego
     • Dobór odpowiednich ćwiczeń w zależności od stanu zdrowia, umiejętności
   1. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym
   2. Dokumentacja pacjenta: zgoda klienta
    1. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych osobowych pacjentów zgodnie z przepisami z 10 maja 2018 i zgodnie z projektem ustawy oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
    2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
    3. Podmiot leczniczy  przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z wymogami ustawodawcy.
    4. Podmiot leczniczy na prośbę pacjenta może udostępnić dokumentację medyczną oraz wystawić zaświadczenie o przebytej rehabilitacji, pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
    5. Podmiot leczniczy może wystawić odpowiednie zaświadczenia o stanie zdrowia i przebytej rehabilitacji na prośbę ministra spraw zdrowia, sądu, prokuratora, lekarza sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem.
    6. Podmiot leczniczy może wystawić opinię o przeprowadzonej rehabilitacji i udostępnić dokument organowi rentowemu oraz zespołowi do spraw orzekania o niepełnosprawności ,w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
    7. Podmiot leczniczy może wystawić odpowiednie zaświadczenie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych za zgodą pacjenta.
    8. Za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz zaświadczenia o przebytej rehabilitacji nie pobiera się opłat.
   3. Prawa pacjenta – W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Actimedica pacjent ma prawo do:
    1. poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny
    2. świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
    3. rzetelnej informacji o stanie zdrowia
    4. wyrażenie zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach i leczeniu
    5. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie masażu i rehabilitacji ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.
    6. Pacjenci mają prawo zgłoszenia uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
    7. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, a także przepisach odrębnych
   4. Obowiązki pacjenta
    1. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, e-papierosów, oraz innych używek oraz spożywania alkoholu na terenie Actimedica,
    2. przestrzeganie higieny osobistej,
    3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,
    4. przestrzeganie zaleceń fizjoterapeuty,
    5. przestrzeganie godzin i dni wizyty w gabinetach .
    6. Pacjent swoją nie obecność powinien zgłosić do 24 godzin przed zaplanowaną wizyta w Actimedica.
    7. Pacjentowi, który wykupił pakiet rehabilitacyjny, pakiet osteopatyczny, pakiet treningów medycznych bądź pakiet masaży oraz innych pakietów, a nie zgłosił swojej nieobecności, nie później niż 24 godzin przed ustalonym terminem wizyty, wartość wizyty przepada (kwota pokrywa straty związane z przygotowaniem gabinetu i opłacenie fizjoterapeuty, osteopaty, trenera).
    8. Pacjent, który wykupił pakiet rehabilitacyjny, pakiet osteopatyczny, pakiet treningów medycznych, bądź pakiet masaży lub inny pakiet usług, może wykorzystać pakiet w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Istnieje możliwość wykorzystania pakietu przez inną osobę, wskazaną przez kupującego. Wykupiony wcześniej pakiet nie podlega wymianie na gotówkę.
    9. Karnety, bony, vouchery podarunkowe są do wykorzystania przy każdym zabiegu dostępnym w cenniku, i mają ograniczenie okresu ważności, jeden miesiąc od daty otrzymania bonu. Istnieje możliwość przekazania karnetu innej osobie. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie i nie podlega wymianie na gotówkę. Prosimy o przemyślane zakupy.
    10. Pacjent ,którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie fizjoterapii lub na sali ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do dyrektora centrum.
    11. Pacjenci mają prawo zgłoszenia uwag ,wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do dyrektora placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie. Adres mailowy: kontakt@actimedica.pl;
   5. W jakim przypadku podmiot leczniczy może odmówić wykonanie zabiegu
    1. Jeśli pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, które naruszają godność osobistą fizjoterapeuty lub innego pracownika centrum.
    2. Jeśli fizjoterapeuta uzna, że zagraża to zdrowiu pacjenta,
    3. Fizjoterapeuta może przerwać wykonywanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia pacjenta lub wystąpienia zmian w wyglądzie skóry.
    4. W przypadkach losowych niezależnych od pracowników centrum.
   6. Regulamin
    1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopad 2019 roku jest podpisany przez właściciela / dyrektora Actimedica oraz jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych, jak również na stronie internetowej  http://www.actimedica.pl i dostępny dla osób których dotyczy.
    2. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.
   7. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

    Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Jednym z założeń RODO jest przekazywanie klientom szczegółowych informacji
    dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Actimedica Klinika Nowoczesnej Rehabilitacji Krzysztof Adamowicz, Warszawa ul. 1 Siepnia 36b. Administrator stosuje wszystkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające poufność, integralność i dostępność Państwa danych.
   2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług oferowanych w gabinecie rehabilitacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
    Dane osobowe w postaci numeru telefonu oraz adresu email – przetwarzane będą w celu:
    1. kontaktu telefonicznego mającego na celu ustalenie i zmianę terminu wizyty lub wysłanie powiadomienia sms o nadchodzącej wizycie,
    2. marketingu bezpośredniego oferowanych usług,
    3. przesyłania newslettera lub informacji o bieżących promocjach, na podstawie Państwa zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
   3. Dane Państwa nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
   4. Państwa  dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa – przez okres 20 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w Państwa dokumentacji medycznej
   5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo usunięcia danych oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
   6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
   7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru telefonu oraz adresu email jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Państwa zgody, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości szybkiej komunikacji z Państwem np. w celu umówienia wizyty online, zmiany terminu wizyty, brak możliwości kontaktu z pacjentem, brak możliwości przesyłania newslettera lub informacji o bieżących promocjach.
   8. Decyzje podejmowane wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
   ««« wróć   Krzysztof Adamowicz - ZnanyLekarz.pl

   bckdw
   Wspieramy
   Wszelkie prawa zastrzeżone © Klinika Nowoczesnej Rehabilitacji Actimedica 2011
   Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.

   AKCEPTUJĘ, ZAMKNIJ KOMUNIKAT

   Message Us